Produkt dnia
Giostra
Giostra
649,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym Ustawne działającym pod adresem ustawne.com, zwanym dalej sklepem internetowym. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad.

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż dekoracyjnych elementów metalowych.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę, z wyjątkiem czasu wprowadzania aktualizacji strony ustawne.com. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym, w oparciu o zapisy ustawy Kodeks Cywilny na podstawie złożonego zamówienia na asortyment zaznaczony w sekcji „koszyk”.

4. Sprzedającym jest osoba fizyczna Dawid Sekta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ustawne Dawid Sekta. Firma Ustawne zarejestrowana jest w Goczałkowicach Zdroju ul. Szkolna 7, kod pocztowy 43-230, pod numerem NIP 638 18 40 880 oraz REGON 385814164. Działalność jest zarejestrowana w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) od 10 marca 2020 roku. Organem prowadzącym rejestr jest Minister do spraw gospodarki.

5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

2. DANE KONTAKTOWE

1. Adres firmy Ustawne Dawid Sekta: ul. Szkolna 7, 43-230 Goczałkowice Zdrój

2. Adres poczty elektronicznej: ustawne@gmail.com

3. Numer telefonu: 723 881 006

4. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresów podanych w Regulaminie oraz zakładce „kontakt” na stronie sklepu internetowego.

3. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w sklepie internetowym Ustawne Kupujący składa poprzez wysłanie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego zamówienie w sekcji „koszyk” dostępnego na stronie internetowej sklepu, działającej pod adresem www.ustawne.com

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest:

- wybrać zamawiany produkt oraz liczbę sztuk poprzez dodanie go do „koszyka”,

- podać adres dostawy oraz aktywne dane kontaktowe,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

- potwierdzić wypełniony formularz zamówienia oraz zakończyć procedurę składania zamówienia poprzez wybór opcji „zamawiam i płacę”. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, pobraniem oraz szybkich płatności online, BLIK czy używając kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

3. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.

4. Zapłata jest warunkiem koniecznym do otrzymania zamówionego przedmiotu.

5. Na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia Ustawne wyśle potwierdzenie otrzymania zamówienia. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedający może nie przyjąć oferty zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia oferty zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Kupującego, niespełnienie przez Kupującego kryteriów określonych w Regulaminie. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia oferty zakupu.

7. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu internetowego na podany numer konta bankowego. Można również wyrazić chęć zapłaty w inny sposób – w tym wypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. W przypadku dokonywania płatności poprzez przelew internetowy za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedającego całej kwoty stanowiącej cenę zamawianego przedmiotu. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

9. Po dokonaniu zapłaty Kupujący zostanie automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia.

10. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

12. Koszt dostawy doliczany jest do faktury według aktualnych cenników spedytorów. Ceny te są jawne i określone podczas składania zamówienia.

13. W przypadku odstąpienia klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu odebrania zamówienia.

4. CENY I DOKUMNET SPRZEDAŻY

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Ustawne są cenami brutto i podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Orientacyjny termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

3. Ceny i asortyment mogą ulegać zmianom.

4. Firma Ustawne Dawid Sekta do każdej transakcji wystawia fakturę VAT.

5. Podane ceny są jawne a upusty muszą zostać potwierdzone stosownym kodem rabatowym w określonym terminie wyszczególnionym w promocji.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia przed jego opłaceniem wysyłając stosowną informację na konto e-mail ustawne@gmail.com.

2. W przypadku odstąpienia klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu odebrania zamówienia, bez podania przyczyny.

3. Zwrot zakupionych produktów odbywa się na koszt zwracającego.

4. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony produkt musi być w stanie nienaruszonym oraz zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Kupującego na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie w pkt. 2. Dane kontaktowe.

6. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu.

9. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia - zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

10. Oświadczenie dotyczące zwrotu produktu należy wysłać na skrzynkę pocztową Ustawne: ustawne@gmail.com

11. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego towaru na wskazane przez Kupującego konto bankowe niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego produktu, nie później niż po 14 dniach.

6. REKLAMACJE

1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy ustawne@gmail.com nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Kupującemu.

3. Procedura reklamacyjna obejmuje następujące czynności:

- Należy wykonać dobrej jakości zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem wysłać na adres mailowy Ustawne podany powyżej. Opis powinien zawierać informacje dotyczące wady produktu, daty zakupu, daty zauważenia wady oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania

- Ustawne podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

- W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Ustawne na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

- Ustawne na swój koszt wyśle Kupując naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Kupującego – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

4. Każdy produkt sprzedawany przez Ustawne jest ręcznie robiony, dlatego poszczególne egzemplarze danej serii mogą się nieznacznie różnić swoimi wymiarami. Producent dopuszcza odchylenie wymiaru nieprzekraczające 10%.

5. Zdjęcia produktów umieszczane na stronie mają charakter jedynie poglądowy. Produkt może w niewielkim stopniu różnić się od produktu ze zdjęcia.

7. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO):

- Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego

- Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, żądania ich poprawienia lub usunięcia.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

8. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym ustawne.com są projektowane oraz tworzone przez Sprzedającego w Polsce.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad.

2. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między sklepem internetowym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.